Ihmisoikeudet

Liberialais-syntyinen artisti Jerrilyn Mulbah laulaa 20 000 ihmisen yleisölle ”Stop Rape” -kampanjan ensimmäisen vaiheen päätösosuudessa, jota organisoivat United Nations Mission in Liberia (UNMIL), Liberian hallitus sekä muut pienemmät yhteistyökumppanit

”Emme säästele ponnistuksiamme edistää demokratiaa ja vahvistaa laillisuusperiaatetta sekä kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeussopimuksien ja perusvapauksien kunnioitusta, mukaan lukien myös oikeus kehitykseen.”
YK:n vuosituhatjulistus, V Ihmisoikeudet, demokratia ja hyvä hallinto

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti ja poikkeuksetta jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle. Ihmisoikeudet perustuvat ajatukseen ihmisestä moraalisena olentona ja jokaiselle ihmiselle ihmisyyden osana kuuluvasta ihmisarvosta. Ihmisoikeuksien kolme tärkeintä ominaispiirrettä ovat universaalisuus eli yleismaailmallisuus, luovuttamattomuus ja perustavanlaatuisuus.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisoikeudet ovat yhteisiä maailman kaikille ihmisille ja voimassa kaikkialla samanlaisina. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille sukupuolesta, rodusta, varallisuudesta, kansalaisuudesta, asuinmaasta tai mistä tahansa muusta seikasta riippumatta. Ihmisoikeuksien luovuttamattomuus viittaa niiden synnynnäisyyteen: ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle jo yksinomaan hänen ihmisyytensä perusteella. Ihmisoikeuksien luovuttamattomuudesta seuraa, että kenelläkään ei ole oikeus riistää henkilöltä näitä oikeuksia pois. Ihmisoikeuksien perustavanlaatuisuus tarkoittaa sitä, että ainoastaan hyvin tärkeät oikeudet luokitellaan ihmisoikeuksiksi.

Lisäksi ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja keskinäisriippuvaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden oikeuden edistäminen parantaa myös muiden oikeuksien toteutumista ja vastaavasti yhden oikeuden loukkaaminen tai riistäminen vaikuttaa kielteisesti muiden oikeuksien toteutumiseen.

Oikeudellisesta näkökulmasta ihmisoikeuksilla tarkoitetaan pääasiassa niitä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ihmisoikeudet ovat siten osa kansainvälistä oikeutta. Perusoikeuksilla puolestaan tarkoitetaan niitä yksilöille kuuluvia oikeuksia, jotka on turvattu valtioiden kansallisissa perustuslaeissa. Perustuslaeissa turvatut perusoikeudet kuuluvat siten kunkin maan kansalliseen lainsäädäntöön. Arkikielessä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien käsitteitä käytetään usein synonyymeinä.

Päivitetty viimeksi: 18.9.2014