Sihteeristön uudistaminen

12.10.2010. YK:n nykyinen pääsihteeri Ban Ki Moon (oik.) tapaa edeltäjänsä, Kofi Annanin, New York. Kuva: UN Photo/Paulo Filgueiras

Sihteeristön uudistaminen osana YK-reformia

YK:ta on uudistettu aina, mutta YK:n hallinnossa erilaisten uudistusten voi nähdä voimistuneen erityisesti pääsihteeri Kofi Annanin kahden pääsihteerikauden aikana (1997–2006). Järjestön johdon rakennetta on uudistettu selvästi. YK:n apulaispääsihteerin virka perustettiin vuonna 1997.

Apulaispääsihteerin tehtävänä on tukea hallinnon tehostumista ja koordinoida osastojen rajat ylittävää toimintaa. Tärkeisiin johtoa koskeviin uudistuksiin kuului myös YK:n johtoryhmän perustaminen. Huomionarvoista on myös YK:n oikeusasiamiehen viran perustaminen vuonna 2001. Uudistuksiin ovat kuuluneet myös hallintokulujen leikkaaminen, suorituksiin perustuvien rahoitus- ja budjettikäytäntöjen uudistaminen, järjestelmän sisäisen raportoinnin virtaviivaistaminen sekä informaatioteknologiaan liittyvät uudistukset, kuten mahdollisuus ladata YK:n virallisia raportteja ja asiakirjoja internetistä ilmaiseksi. YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät syksyllä 2005 laajan toimintaohjelman, jonka tavoitteena on YK:n tarkoituksenmukainen uudistaminen YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakirjassa viitataan usean kappaleen verran sihteeristön ja järjestön hallinnon uudistamistarpeisiin. Lisäksi jäsenvaltiot sitoutuivat tarjoamaan YK:lle sen toiminnassaan tarvitsemat taloudelliset resurssit ajallaan ja täysimääräisinä. Pyrkimyksenä on, että järjestö voi toimia tehokkaasti, tuloksellisesti ja vastuuvelvollisesti. Tähän pyritään muun muassa arvioimalla kaikki eri toimielinten (erityisesti yleiskokouksen) antamat, yli viisi vuotta vanhat mandaatit eli päätöslauselmissa jonkun YK-järjestelmän toimijan vastuulle annetut tehtävät.

Huomiota kiinnitettiin myös sisäisiin tarkastuksiin ja toiminnan eettisyyteen. Jälkimmäistä varten perustettiin (ST/SGB/2005/22) eettinen toimisto (Ethics Office), jonka tehtävänä on edistää ja vaalia läpinäkyvyyttä ja vastuuvelvollisuutta sihteeristössä. Sihteeristön uudistaminen etenee askeleittain, ja joskus askeleet johtavat eri suuntiin, vaikka päämäärä on sama. Esimerkiksi kolme talous- ja sosiaalikysymyksiin keskittynyttä osastoa on koottu yhden osaston alaisuuteen (nykyinen talous- ja sosiaaliasiain osasto, DESA), mutta rauhanturvaosastosta (DPKO) irrotettiin omaksi kokonaisuudekseen vuonna 2007 erillinen kenttäoperaatioiden osasto (DFS) nimenomaan sillä perusteella, että rauhanturvaoperaatioita voitaisiin hallinnoida ja ylläpitää paremmin.

Pääsihteerillä on keskeinen rooli YK:n uudistamisessa

YK:n edellinen pääsihteeri Kofi Annan otti heti toimikautensa alussa vuonna 1997 hyvin aktiivisen roolin YK:n uudistamisessa. Annanin kaksi pääsihteerikautta muovasivat merkittävällä tavalla YK:n kehitysagendan ja järjestelmän uudistamisen välistä yhteyttä.

YK:ta on uudistettu aina, mutta tällä hetkellä on meneillään ehkä laajakantoisin uudistusten kokonaisuus YK:n historiassa. Nykyinen uudistusohjelma käynnistyi varsinaisesti yleiskokouksen päätöksellä vuonna 2005 (A/RES/60/1), mutta uudistuksen ensiaskeleita otettiin jo 1990-luvun loppupuolella.
Osana työtään pääsihteeri voi antaa raportteja tärkeiksi katsomistaan kysymyksistä. Alla listatut raportit ovat vaikuttaneet keskeisellä tavalla YK:n uudistamiseen.

1997: Secretary-General’s Report, A Programme for Reform
Heti pääsihteerikautensa alussa vuonna 1997 Kofi Annan käynnisti laajan YK-järjestelmää tarkastelevan arvioinnin. Tähän raporttiin on dokumentoitu hänen pyrkimyksensä lisätä YK-järjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta erityisesti 2000-luvun globaaleihin haasteisiin liittyen. Raportissa keskitytään YK-järjestelmään, sen johdonmukaisuuden kasvattamiseen, hallintoon ja johtamiseen.

2002: Secretary-General’s Report, An Agenda for Further Change
Kaksi vuotta vuosituhannen huippukokouksen jälkeen pääsihteeri kokosi raportin, jonka tavoitteena on korostaa keinoja, joilla YK voi tukea jäsenvaltioitaan vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Raportti perustuu jossain määrin vuoden 1997 avaukseen, joskin uuden raportin ehdotukset ovat yksityiskohtaisempia ja painottavat muun muassa ihmisoikeuksien turvaamista, hallinnon tehostamista ja kommunikaation parantamista järjestelmän sisällä.

2004: High-Level Panel Report, A More Secure World: Our Shared Responsibility
Vuonna 2003 pääsihteeri asetti korkean tason paneelin arvioimaan uhkia, mahdollisuuksia ja muutosta uudella vuosituhannella (High-level Panel on Threats, Challenges and Change). Paneelin tehtävänä oli arvioida mekanismeja ja prosesseja, joilla YK vastaa 2000-luvun turvallisuushaasteisiin. Paneeli ehdotti uudistuksia yksimielisyyden lisäämiseksi ja YK:n vahvistamiseksi.

2005: Secretary-General’s Report, In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All
Vuoden 2005 raportti toimi vuosituhatjulistuksen arviointiraporttina viisi vuotta julistuksen antamisen jälkeen. Raportti perustuu jossain määrin edellisen vuoden korkean tason paneelin raporttiin sekä Jeffrey Sachsin kirjoittamaan Investing in Development – a practical plan to achieve the Millennium Goals -kirjaan. Sachs toimi vetäjänä YK:n vuosituhatprojektissa, jossa etsittiin keinoja saavuttaa tavoitteet eri maissa. Pääsihteerin raportissa suositellaan uudistuksia, joilla YK:n normatiivinen ja operationaalinen toimintakyky parantuu erityisesti kehityksen, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien alalla.

Päivitetty viimeksi: 22.8.2013