Rauhanrakentaminen

1.6.2016. Hervé Ladsous, YK:n rauhanturvaoperaatioiden alipääsihteeri, vierailulla UNMISS-operaation kenttätoimistossa Bentiussa, Etelä-Sudanissa. Kuva: UN Photo/Isaac Billy

Rauhanrakentaminen (peacebuilding) on 1990-luvun aikana kehittynyt uusi kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisen muoto, jonka taustalla on sisällissotien yleistyminen. Rauhanrakentamisen tarkoituksena on tukea rauhan edellytysten säilymistä konfliktin läpikäyneissä maissa. Rauhanrakentamisella tarkoitetaan konfliktin jälkeistä toimintaa, jolla pyritään vakauttamaan konfliktista kärsinyt yhteiskunta, palauttamaan sen yhteiskunnalliset rakenteet ja estämään konfliktin uudelleenpuhkeaminen.

Rauhanrakentaminen alkaa taistelevien osapuolten kotiuttamisella ja aseistariisumisella, mutta siihen kuuluu muutakin, kuten pakolaisten kotiinpaluun mahdollistaminen, siviiliväestön (erityisesti naisten ja lasten) suojelu ja miinojen raivaus. Rauhanrakennustoimia konfliktin jälkeen voivat olla myös esimerkiksi vaalijärjestelyissä avustaminen, terveydenhuolto- ja koulutuspalvelujen käynnistäminen, oikeuslaitoksen ja turvallisuusviranomaisten tukeminen, sotatoimien tuhoaman infrastruktuurin jälleenrakentaminen ja ihmisoikeuksien puolustaminen. Myös kehitysyhteistyö on keskeinen osa rauhanrakennusta. Rauhanrakentamisen prosessissa turvallisuus, kehitys ja ihmisoikeudet liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Rauhanrakennus aloitetaan aina vasta rauhansopimuksen aikaansaamisen jälkeen, mutta neuvoteltu rauha voi olla hyvin hauras. Levottomuudet alkavat joka toisessa tapauksessa uudelleen viiden vuoden sisällä rauhansopimuksen aikaansaamisesta. Esimerkiksi Ruandan kansanmurha alkoi yllättäen pian sen jälkeen, kun maahan oli neuvoteltu rauhansopimus vuonna 1993.

Rauhanrakennustoiminnan tavoitteena on elvyttää konfliktista kärsineen maan talous, vahvistaa demokratiaa, taata oikeus ja järjestys ja edistää hyvää hallintoa sekä lisätä suvaitsevaisuutta ja suojella vähemmistöjä.

YK:n rauhanrakennustoimista käytetään tavanomaisesti nimeä poliittinen operaatio tai rauhanoperaatio. Poliittisia ja rauhanoperaatioita on meneillään yhteensä 24 (kesäkuu 2016). Operaatiot ovat turvallisuusneuvoston perustamia, ja valtaosaa niistä johtaa YK:n sihteeristön poliittinen osasto.

Rauhanrakennuskomission toiminta tukee jatkuvuutta

Kansallisten rauhanpyrkimysten ja saavutetun rauhan vahvistamiseksi YK on perustanut useita rauhanrakennustoimia tukevia tehtäviä ja toimistoja esimerkiksi Afrikkaan ja Lähi-itään. Niiden tarkoitus on yhdistää kaikkien YK:n alaisten toimijoiden toimet näissä maissa johdonmukaiseksi, rauhaa vahvistavaksi kokonaisuudeksi.

Kokonaisvaltaisemman otteen saamiseksi YK-järjestelmään perustettiin vuonna 2005 uusi toimielin, rauhanrakennuskomissio (Peacebuilding Commission, PBC), osana isoa YK-reformia. Rauhanrakennuskomission toiminnalla pyritään takaamaan se, että konfliktista selviytynyt maa saa riittävän pitkään kansainvälisen yhteisön tukea kestävän rauhan rakentamiseksi.

Komission rooliin kuuluu koota saman pöydän ääreen kaikki olennaiset toimijat (esimerkiksi kansainväliset rahoittajat, kansalliset hallitukset, joukkoja luovuttavat maat), turvata rahoitus ja koordinoida resurssien käyttöä sekä luoda ja kehittää kokonaisvaltaisia rauhanrakentamisen strategioita.

Komissio aloitti toimintansa vuonna 2006. Alussa se keskittyi kahteen maahan: Burundiin ja Sierra Leoneen. Molemmat maat kärsivät 1990-luvulla ankarasta sisällissodasta. Sittemmin komisso on ottanut agendalleen muun muassa Guinea-Bissaun ja Keski-Afrikan tasavallan. Yksittäinen maa voi pyytää tukea ja tilanteensa tarkastelua rauhanrakennuskomissiolta.

Käytännön työssä komissio keskittyy jälleenrakentamiseen, instituutioiden luomiseen, ihmisoikeuksien suojelemiseen sekä talouskasvun ja kestävän kehityksen edistämiseen. Työhön voi kuulua esimerkiksi poliisivoimien kouluttamista sekä entisten taistelijoiden riisumista aseista ja integroimista yhteiskuntaan.

Komission toimintaa tukee kaksi muuta instituutiota: pysyvä rauhanrakennusrahasto (Peacebuilding Fund, PBF) sekä sihteeristön alle perustettu rauhanrakentamisen tukitoimisto (Peacebuilding Support Office, PBSO). Rahaston tavoitteena on, että sillä olisi aina käytössään varoja rauhanrakennustehtäviä varten, jotta YK:n ei tarvitse jokaisessa tapauksessa pyytää erikseen valtioilta lahjoituksia.

Päivitetty viimeksi: 23.6.2016