Vietnam esimerkkinä YK:n kehitystoiminnan kohdemaasta

Maanviljelijäperhe työssään Sapan maakunnassa, Vietnamissa 22.6.2011. Kuva: UN Photo / Kibae Park

Vuoden 2015 inhimillisen kehityksen raportissa Vietnam löytyy sijalta 116 (maita mukana tilastossa 188). Kymmenen vuotta aiemmin Vietnam oli sijalla 108 (maita mukana tilastossa 177).

YK:n kehitysohjelma UNDP:n ylläpitämä inhimillisen kehityksen indeksi (Human Development Index, HDI) on vuonna 1990 käynnistetty hanke, jolla mitataan kehityksen tilaa yhdistämällä indikaattoreita, jotka liittyvät elinajanodotteeseen, koulutukseen ja tulotasoon. Indeksi kehitettiin kuvaamaan kehitystä siten, että se huomioisi sekä taloudellisen että sosiaalisen ulottuvuuden kehityksessä.

UNDP on toiminut Vietnamissa vuodesta 1977 lähtien. Vietnamin sodan päättymisen jälkeen 1975 maassa ei juurikaan ollut kansainvälisiä toimijoita tai rahoitusta. Vietnam on nykyisin yksi pilottimaista, joissa YK:n maatason toimintaa yritetään vahvistaa ja tiivistää. Hanke käynnistyi YK:n edellisen pääsihteerin Kofi Annanin helmikuussa 2006 asettaman paneelin työllä. Paneeliryhmän mandaatti perustui vuoden 2005 huippukokouksen loppuasiakirjaan (kohdat 168–169). Paneeli toteutti tutkimuksen YK:n operationaalisesta toiminnasta ja arvioi, miten järjestelmä toimii, mitkä ovat sen suhteelliset edut ja miltä aloilta löytyy päällekkäisyyttä eri YK-toimijoiden välillä.

Delivering as One -raportissa esitettiin ajatus yhdestä maaohjelmasta, jolla on yksi johtaja, yksi taloudellinen suunnittelukehikko ja yksi toimisto. Puhutaan niin sanotusta One UN -hankkeesta. Loppuvuodesta 2007 suunnitelmia ryhdyttiin pilotoimaan kahdeksassa maassa: Kap Verdessä, Mosambikissa, Ruandassa, Tansaniassa, Pakistanissa, Vietnamissa, Uruguayssa ja Albaniassa.

YK:n maatiimiin Vietnamissa kuuluu 18 YK-toimijaa: erityisjärjestöjä, alaohjelmia, rahastoja ja yhteistyöjärjestöjä. Toimitilat ovat hajautuneet yli kymmeneen eri paikkaan maan pääkaupungissa Hanoissa. Kesäkuussa 2008 Vietnamin hallitus ja 14 YK-järjestöä (FAO, IFAD, ILO, UNAIDS, UNCEF, UNDP, UNIFEM, UNESCO, UN-Habitat, UNIDO, UNODC, UNFPA, UNV ja WHO) päivittivät niin sanotun One plan 2006–2010 -toimintasuunnitelman. Alun perin suunnitelma tehtiin maan hallituksen ja vain kuuden YK-toimijan välillä (UNICEF, UNFPA, UNDP, UNAIDS, UNV ja UNIFEM).

Yhteistoimintaa kuvaavat jaettujen suunnitelmien ja yhteisten toimitilaratkaisujen lisäksi myös yhteisprojektit (joint programmes and teams), joiden tavoiteasettelu kumpuaa puiteasiakirjasta (UNDAF). Yhteisprojektissa on mukana vähintään kaksi YK-toimijaa ja kansallista partneria. Projektin dokumenteissa linjataan paitsi toiminnoista ja taloudesta myös eri toimijoiden rooleista ja vastuista projektin toteutuksessa.

Vietnamin talouskasvu on ollut nopeaa ja se edistyi hyvin esimerkiksi vuosituhattavoitteiden (2000-2015) saavuttamisessa. Selkeitä parannuksia nähtiin esimerkiksi alle 5-vuotiaiden kuolleisuudessa, peruskoulutukseen pääsyssä, äitiyskuolleisuudessa sekä puhtaan veden ja sanitaation saatavuudessa. Parannukset ovat luoneet tilaa taloudelliselle, sosiaaliselle ja kulttuuriselle toiminnalle, mikä ei ole riippuvaista hallituksen tai puolueen instituutioiden toiminnasta. Vietnam sijoittuu maailmanpankin luokittelussa alhaisen tulotason maaksi, mutta on siirtymässä kohti keskituloisten maiden joukkoa (luokittelu perustuu BKTL per capita -lukuihin).

Hyvästä edistyksestä huolimatta kehityshaasteet maassa jatkuvat. Yksi keskeisistä haasteista Vietnamissa on esimerkiksi HIV/AIDS:n leviäminen. Ensimmäinen tapaus tunnistettiin vuonna 1990, minkä jälkeen taudin leviäminen on ollut nopeaa. Mikäli taudin leviämiseen ei pystytä vastaamaan riittävän tehokkaasti, se saattaa vaikuttaa kielteisesti maan talouden kasvuun ja köyhyyden vähenemiseen. Yksi neljästä yhteisprojektista Vietnamissa käsittelee HIV/AIDS:ia. Muut yhteisprojektit käsittelevät nuorisoa, etnisiä vähemmistöjä ja lintuinfluenssaa. HIV/AIDS -yhteisprojektissa on mukana 11 järjestöä maassa toimivista 18 YK-järjestöstä.

YK:n lastenrahaston UNICEF:n vuonna 2009 julkaisemien tilastojen valossa Vietnam on selkeästi kehittynyt vuodesta 1990 lähtien.

Päivitetty viimeksi: 3.7.2018