Humanitaarinen toiminta

22.1.2010. Port-au-Prince, Haiti. YK:n Brasilialaiset rauhanturvaajat Haitin vakauttamistehtävässä (MINUSTAH) jakamassa vettä ja ruokaa. UN Photo/Marco Dormino

”Päätämme vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä, myös kustannusten jakamisessa, humanitaarisen avun koordinoimisessa maissa, joissa on pakolaisia ja auttaa kaikkia pakolaisia ja siirtolaisia palaamaan vapaaehtoisesti, turvallisesti ja ihmisarvon säilyttäen koteihinsa ja integroitumaan sujuvasti uudelleen yhteiskuntiinsa.”
YK:n vuosituhatjulistus, VI Heikoimpien suojelu

Humanitaarisella avustustoiminnalla tarkoitetaan elämää pelastavaa ja suojelevaa toimintaa. Humanitaarisen avun tarve on vähintään yhtä suuri tänään kuin se oli vuonna 1945, jolloin YK perustettiin. Toiminnan tavoitteena on ihmishenkien pelastaminen, kärsimyksen lievittäminen, ihmisarvon ylläpitäminen ihmisten aiheuttamien kriisien ja luonnonkatastrofien aikana ja jälkeen sekä tällaisten tilanteiden synnyn ehkäiseminen ja valmiuksien vahvistaminen niiden varalta. Avustustoimintaa tarvitaan usein paitsi luonnonkatastrofien yhteydessä, myös erilaisten aseellisten konfliktien aikana. Erilaisia kriisitilanteita yhdistää se, että suurimmat vahingot koituvat yleensä siviiliväestölle.

Luonnonkatastrofi on aina suuri mullistus sen koettelemalle yhteiskunnalle. Viime vuosikymmenellä menetettiin paljon ihmishenkiä ja omaisuutta turmeltui lisääntyneiden luonnonkatastrofien seurauksena. Miljoonien ihmisten elämät ovat vaarassa aina, kun maanjäristys, hirmumyrsky tai muu luonnonkatastrofi iskee. Tämä koskee erityisesti köyhiä maita, joissa yhteiskunnan infrastruktuuri saattaa olla heikkoa, asutus tiivistä ja valmius hätätilanteisiin reagoimiseksi riittämätöntä.

Kriisit ovat muuttuneet luonteeltaan entistä monimutkaisemmiksi, ja usein puhutaankin niin sanotuista monitahoisista kriisitilanteista (complex emergencies). Kriisiin voi liittyä etnisiä ja uskonnollisia konflikteja, ihmisoikeusrikkomuksia, nälkää ja pakolaisuutta. Yhä useammin kyseessä on pitkäaikainen prosessi, jolla on sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia.

Avustustoiminta on monenlaisten haasteiden edessä. Humanitaarisessa avustustoiminnassa on entistä enemmän mukana niin sanottuja kehityksellisiä elementtejä. Enää ei puhuta pelkästään akuutista hätäavusta, vaan alan termistössä esiintyy muun muassa sellaisia käsitteitä kuin kehityksellinen hätäapu ja ennaltaehkäisevä humanitaarinen apu. Monesti kriisit koettelevat pahiten sellaisia maita ja alueita, joilla yhteiskunnan rakenteet ja talous ovat hauraita. Kehityksellisellä hätäavulla on akuuttia hätäapua pitkäaikaisempi tähtäin: pyritään vahvistamaan niitä rakenteita ja toimintamalleja, jotka edesauttavat tulevista kriisitilanteista selviämisessä.

2000-luvun puolivälissä omaksuttu käsitys suojeluvastuusta vaikuttaa myös humanitaariseen avustustoimintaan. Suojeluvastuun käsitteen perussisältö on valtion itsemääräämisoikeuden alisteisuus valtion kyvylle taata oman väestönsä turvallisuus. Ellei valtio tähän kykene, kansainvälisellä yhteisöllä on velvollisuus puuttua tilanteeseen yksilöiden suojelemiseksi.

Päivitetty viimeksi: 17.6.2016