YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
CSocD sosiaalisen kehityksen toimikunta FN:s kommission för social utveckling Commission on Social Development
CSTD tieteen ja teknologian kehitykselle tuomia hyötyjä käsittelevä toimikunta FN:s kommission för utveckling inom vetenskap och teknologi Commission on Science and Technology for Development
CSW naisten asemaa käsittelevä toimikunta FN:s kvinnokommission Commission on the Status of Women
CTBT täydellinen ydinkoekieltosopimus Fullständigt provstoppsavtal Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
CTBTO täydellistä ydinkoekieltosopimusta valvova järjestö organisation som övervakar efterlevnaden av det fullständiga provstoppsavtalet Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation
CTC terrorismin vastainen komitea FN:s kommitté mot terrorism Counter-Terrorism Committee
CWC kemiallisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot kemiska vapen Chemical Weapons Convention
DAC OECD:n kehitysapukomitea OECD:s utvecklingskommitté Development Assistance Committee
DESA (YK:n pääsihteeristön) taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden Department of Economic and Social Affairs
DCF kehitysyhteistyöfoorumi ECOSOC:s utvecklingssamarbetsforum Development Cooperation Forum
DFS (YK:n pääsihteeristön) kenttäoperaatioista vastaava osasto FN:s avdelning för fältstöd Department of Field Support
DGACM yleiskokous- ja konferenssijärjestelyosasto avdelningen för generalförsamlingen och konferensservice Department for General Assembly and Conference Management
DHA (YK:n pääsihteeristön) humanitaaristen asioiden osasto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Department of Humanitarian Affairs
DM (YK:n pääsihteeristön) hallinnollinen osasto FN:s förvaltningsavdelning Department of Management
DPA (YK:n pääsihteeristön) poliittinen osasto FN:s avdelning för politiska ärenden Department of Political Affairs
DPI (YK:n pääsihteeristön) tiedotusosasto FN-sekretariatets informationsavdelning Department of Public Information
DPKO YK:n pääsihteeristön rauhanturvatoiminnan osasto FN:s avdelning för fredsbevarande operationer Department of Peacekeeping Operations
DSS (YK:n pääsihteeristön) turvallisuusosasto Generalsekretariatets säkerhetsavdelning Department of Safety and Security
ECA Afrikan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Afrika Economic Commission for Africa
ECE Euroopan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Europa Economic Commission for Europe
ECLAC Latinalaisen Amerikan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien Economic Commission for Latin America and the Caribbean
ECOSOC YK:n talous- ja sosiaalineuvosto Ekonomiska och sociala rådet Economic and Social Council
EOSG YK:n pääsihteerin kanslia Generalsekreterarens kontor Executive Office of the Secretary-General
ESCAP Aasian ja Tyynenmeren alueen talous- ja sosiaalikomissio FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet Economic Commission for Asia and the Pacific
ESCWA Läntisen Aasian talous- ja sosiaalikomissio FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien Economic and Social Commission for Western Asia
ETYJ Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
EU Euroopan unioni Europeiska unionen European Union
GATT Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus Allmänna tull- och handelsavtalet General Agreement on Tariffs and Trade
GHD-periaatteet hyvän humanitaarisen avunannon periaatteet principerna för gott humanitärt givarskap Good Humanitarian Donorship
G-77 G-77 -maaryhmä lös koalition bestående av utvecklingsländer

Sivut