YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele laskevasti Jäsenmaat
CSTD tieteen ja teknologian kehitykselle tuomia hyötyjä käsittelevä toimikunta FN:s kommission för utveckling inom vetenskap och teknologi Commission on Science and Technology for Development
CSocD sosiaalisen kehityksen toimikunta FN:s kommission för social utveckling Commission on Social Development
CSD kestävän kehityksen toimikunta FN:s kommission för hållbar utveckling Commission on Sustainable Development
CSW naisten asemaa käsittelevä toimikunta FN:s kvinnokommission Commission on the Status of Women
CDP Kehityspoliittinen komitea ECOSOC:s kommitté för utvecklingspolicy Committee for Development Policy
CPC ohjelma- ja koordinaatiokomitea FN:s program- och samordningskommitté Committee for Programme and Coordination
CEPA julkishallintoa käsittelevä asiantuntijakomitea FN: s expertkommitté för offentlig förvaltning Committee of Experts on Public Administration
CNGO kansalaisjärjestökomitea kommittén för medborgarorganisationer Committee on Non-Governmental Organisations
COPUOS ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä valvova komitea FN:s rymdkommitté Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
CCA Yhteinen maa-arviointi Den gemensamma landbedömningen Common Country Assessment
CHAP Yhteinen Humanitaarinen Toimintasuunnitelma Gemensam humanitär handlingsplan Common Humanitarian Action Plan
CTBT täydellinen ydinkoekieltosopimus Fullständigt provstoppsavtal Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
CTBTO täydellistä ydinkoekieltosopimusta valvova järjestö organisation som övervakar efterlevnaden av det fullständiga provstoppsavtalet Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation
COP osapuolikokous länder som anslutit sig till konventioner Conference of the Parties
CD Aseidenriisuntakonferenssi Nedrustningskonferensen Conference on Disarmament
CAP Yhteisvetoomus FN:s konsoliderade appell Consolidated Appeals Process
CAT Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CBD Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus Konventionen om biologisk mångfald Convention on Biological Diversity
CCW Eräitä tavanomaisia aseita koskeva yleissopimus Konvention om vissa konventionella vapen Convention on Certain Conventiontional Weapons
CITES Uhanalaisilla lajeilla käytävää kauppaa valvova sopimus Konvention om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CEDAW kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
ENMOD Yleissopimus ympäristön muuttamismenetelmien sotilaallisen tai muun vihamielisen käytön kieltämisestä / (Ympäristösodankäyntisopimus) FN-konventionen om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik (Miljökrigskonventionen) Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques
BWC Yleissopimus bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi / Biologisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot utvecklingen, produktionen, lagringen samt förstörandet av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen / Konventionen om förbud mot biologiska vapen Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
APLC / MBT Sopimus henkilömiinojen täyskiellosta ja niiden tuhoamisesta Konvention om förhindrande av användning, lagring, produktion och omplacering av truppminor och om deras förstörelse Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction / Anti-Personnel Landmines Convention / Mine Ban Treaty / (Ottawa Convention)
CRPD Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CRC Yleissopimus lapsen oikeuksista FN:s konvention om barnets rättigheter Convention on the Rights of the Child
CASA CASA-mekanismi FN:s koordineringsprojekt för handeldvapen (Avdelningen för nedrustningsärenden) Coordinating Action on Small Arms
CTC terrorismin vastainen komitea FN:s kommitté mot terrorism Counter-Terrorism Committee
- valtakirjakomitea fullmaktskommitté Credentials Committee
DMZ (DZ) demilitarisoitu alue demilitariserad zon Demilitarized zone

Sivut