YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne SuomeksiLajittele laskevasti Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
OHCHR (YK:n) ihmisoikeusvaltuutetun toimisto Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Office of the High Commissioner for Human Rights
ESCAP Aasian ja Tyynenmeren alueen talous- ja sosiaalikomissio FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet Economic Commission for Asia and the Pacific
OSAA Afrikan alueen erityisneuvonantajan toimisto FN:s kontor för särskild rådgivare i Afrika Office of the Special Adviser on Africa
TICAD Afrikan kehityksen kansainvälinen konferenssi Tokiossa internationella konferensen i Tokyo för afrikansk utveckling Tokyo International Conference on African Development
ECA Afrikan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Afrika Economic Commission for Africa
AVM ajoneuvomiinat fordonsmina anti-vehicle mines
UNPFII alkuperäiskansojen pysyvä foorumi FN:s permanenta forum för ursprungsfolk Permanent Forum on Indigenous Issues
OAS Amerikan valtioiden järjestö amerikanska samarbetsorganisationen Organisation of American States
JPO apulaisasiantuntijaohjelma Juniorrådgivare Junior Professional Officer Programme
TCPR arvio YK:n kehitysjärjestelmän tuen tehokkuudesta treårsöversynen av FN:s insatsverksamhet Triennial Comprehensive Policy Review
DDR aseidenriisunta, demobilisointi, reintegraatio nedrustning, demobilisering och återintegrering Disarmament, Demobilization and Reintegration

suomeksi puhutaan vain DDR-toiminnasta

UNDC aseidenriisuntakomissio FN:s nedrustningskommission UN Disarmament Commission
CD Aseidenriisuntakonferenssi Nedrustningskonferensen Conference on Disarmament
ODA aseidenriisuntatoimisto FN:s avdelning för nedrustningsfrågor Office for Disarmament Affairs
DCAF Asevoimien demokraattisen valvonnan keskus Centret för demokratisk kontroll av militära styrkor Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
ABM ballististen ohjusten torjuntaohjus antiballistisk missil Anti-Ballistic Missile
BCW biologinen ja kemiallinen sodankäynti biologisk och kemisk krigföring Biological and Chemical Warfare
CBD Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus Konventionen om biologisk mångfald Convention on Biological Diversity
BTWC Biologisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot biologiska vapen Biological and Toxin Weapons Convention
CASA CASA-mekanismi FN:s koordineringsprojekt för handeldvapen (Avdelningen för nedrustningsärenden) Coordinating Action on Small Arms
DMZ (DZ) demilitarisoitu alue demilitariserad zon Demilitarized zone
AWG-DPEA Durbanin toimintaohjelmaa koskeva työryhmä arbetsgrupp angående Durbans handlingsprogram Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action
NLBI ei-sitova sopimus metsien kestävästä käytöstä icke rättsligt bindande instrument om skogar Non-Legally Binding Instrument on All Types of Forests
ICTY Entisen Jugoslavian kansainvälinen sotarikostuomioistuin Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i f.d. Jugoslavien International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
CCW Eräitä tavanomaisia aseita koskeva yleissopimus Konvention om vissa konventionella vapen Convention on Certain Conventiontional Weapons
SSC Etelän yhteistyö / Etelä-Etelä-yhteistyö syd-syd-samarbete South-South Cooperation
ECE Euroopan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Europa Economic Commission for Europe
ETYJ Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
OSCE Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organisation for Security and Co-operation in Europe
EU Euroopan unioni Europeiska unionen European Union

Sivut