YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
HDI inhimillisen kehityksen indeksi UNDP:s index för mänsklig utveckling Human Development Index
HLCM (korkean tason) hallintokomitea hög-nivå förvaltningskommitté High-Level Committee on Management
HLCP (Korkean tason) ohjelmakomitea hög-nivå programkommitté High-Level Committee on Programmes
HRC ihmisoikeusneuvosto FN:s råd för mänskliga rättigheter Human Rights Council
IAAC itsenäinen neuvoa-antava tilintarkastuskomitea FN:s rådgivande revisionskommitté Independent Audit Advisory Committee
IAEA kansainvälinen atomienergiajärjestö, käytetään myös nimeä kansainvälinen ydinenergiajärjestö Internationella atomenergiorganet International Atomic Energy Agency
IASC pysyvä yhteistyökomitea FN:s permanenta samordningskommitté Inter-Agency Standing Committe
IBRD kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (Världsbanken) International Bank for Reconstruction and Development
ICAO kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö Internationella civila luftfartsorganisationen International Civil Aviation Organisation
ICBL kansainvälinen miinakampanja internationell kampanj för ett förbud av landminor International Campaign to Ban Landmines
ICC kansainvälinen rikostuomioistuin Internationella brottsmålsdomstolen International Criminal Court
ICCPR Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
ICERD Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
ICJ Kansainvälinen tuomioistuin Internationella domstolen International Court of Justice
ICRC Punaisen Ristin kansainvälinen komitea Internationella Rödakorskommittén International Committee of the Red Cross
ICRMW Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia koskeva yleissopimus FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families
ICSID sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainvälinen ratkaisukeskus medling i investeringstvister mellan utländska investerare och värdlandet International Centre for Settlement of Investment Disputes
ICSC kansainvälisen virkamieskunnan asioista vastaava komissio FN:s avdelning för personalärenden International Civil Service Commission
ICTR Ruandan kansainvälinen sotarikostuomioistuin Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i Rwanda International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY Entisen Jugoslavian kansainvälinen sotarikostuomioistuin Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i f.d. Jugoslavien International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
IDA kansainvälinen kehitysjärjestö Internationella utvecklingsfonden International Development Association
IDP maan sisäinen pakolainen/sisäiset pakolaiset inrikes tvångsförflyttade personer/internflyktingar Internally Displaced Person/People
IFAD Maatalouden kansainvälinen kehittämisrahasto Internationella jordbruksutvecklingsfonden International Fund for Agricultural Development
IFC kansainvälinen rahoitusyhtiö Internationella finansieringsbolaget International Finance Corporation
IFRC Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
ILO Kansainvälinen työjärjestö Internationella arbetsorganisationen International Labour Organisation
IMF Kansainvälinen valuuttarahasto Internationella valutafonden International Monetary Fund
IMO Kansainvälinen merenkulkujärjestö Internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organisation
INSTRAW kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman parantamiseksi FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling International Research and Training Institute for the Advancement of Women
IOM kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö internationella migrationsorganisationen International Organisation for Migration

Sivut