YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele laskevasti Jäsenmaat
FWCW Naisten maailmankonferenssi FN:s fjärde världskonferens om kvinnor Fourth World Conference on Women
FCTC Tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimus FN:s konvention om tobakskontroll Framework Convention on Tobacco Control
GATT Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus Allmänna tull- och handelsavtalet General Agreement on Tariffs and Trade
GA yleiskokous FN:s generalförsamling General Assembly
- Yleiskokouksen yleisistunto generalförsamlingens ordinarie möte General Assembly Plenary Kaikki jäsenmaat / Alla medlemsländer
GEF Maailman ympäristörahasto Globala miljöfonden Global Environment Facility
GHD-periaatteet hyvän humanitaarisen avunannon periaatteet principerna för gott humanitärt givarskap Good Humanitarian Donorship
HIPC vaikeasti velkantuneet köyhät maat särskilt skuldtyngda länder Heavily Indebted Poor Countries
HLCM (korkean tason) hallintokomitea hög-nivå förvaltningskommitté High-Level Committee on Management
HLCP (Korkean tason) ohjelmakomitea hög-nivå programkommitté High-Level Committee on Programmes
HLPF Kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi politiska högnivåforumet för hållbar utveckling High-Level Political Forum on Sustainable Development
HDI inhimillisen kehityksen indeksi UNDP:s index för mänsklig utveckling Human Development Index
HPI Inhimillisen köyhyyden indeksi UNDP:s index för mänsklig fattigdom Human Poverty Index
HR ihmisoikeudet mänskliga rättigheter Human rights
HRC ihmisoikeusneuvosto FN:s råd för mänskliga rättigheter Human Rights Council
HRI ihmisoikeusvälineet benämning för konventioner och förklaringar inom mänskliga rättigheter Human rights instruments
HA humanitaarinen apu humanitärt bistånd Humanitarian assistance
HDR Humanitaarisen avun päiväannos WFP:s rekommenderade dagliga näringsintag Humanitarian Daily Ration
HFA Hyogon toimintakehys Hyogo-handlingsplan Hyogo Framework for Action
IAAC itsenäinen neuvoa-antava tilintarkastuskomitea FN:s rådgivande revisionskommitté Independent Audit Advisory Committee
IASC pysyvä yhteistyökomitea FN:s permanenta samordningskommitté Inter-Agency Standing Committe
IPCC hallitustenvälinen ilmastopaneeli FN:s mellanstatliga panel för klimatförändring Intergovernmental Panel on Climate Change
IDP maan sisäinen pakolainen/sisäiset pakolaiset inrikes tvångsförflyttade personer/internflyktingar Internally Displaced Person/People
IAEA kansainvälinen atomienergiajärjestö, käytetään myös nimeä kansainvälinen ydinenergiajärjestö Internationella atomenergiorganet International Atomic Energy Agency
IBRD kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (Världsbanken) International Bank for Reconstruction and Development
ICBL kansainvälinen miinakampanja internationell kampanj för ett förbud av landminor International Campaign to Ban Landmines
ICSID sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainvälinen ratkaisukeskus medling i investeringstvister mellan utländska investerare och värdlandet International Centre for Settlement of Investment Disputes
ICTSD Kansainvälinen kaupan ja kestävän kehityksen keskus Internationella centret för handel och hållbar utveckling International Centre for Trade and Sustainable Development
ICAO kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö Internationella civila luftfartsorganisationen International Civil Aviation Organisation
ICSC kansainvälisen virkamieskunnan asioista vastaava komissio FN:s avdelning för personalärenden International Civil Service Commission

Sivut