YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele laskevasti Jäsenmaat Muuta
ICRC Punaisen Ristin kansainvälinen komitea Internationella Rödakorskommittén International Committee of the Red Cross
ICFfD / ICFFD Kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi FN:s internationella konferens om finansiering för utveckling International Conference on Financing for Development
ICN Kansainvälinen ravitsemuskonferenssi Internationell näringskonferens International Conference on Nutrition
ICPD Kansainvälinen väestö- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om befolkning och utveckling International Conference on Population and Development
IC/GLR Kansainvälinen suurten järvien alueen konferenssi Internationella konferensen för stora sjöregionen International Conference on the Great Lakes Region

YK + Afrikan Unioni / FN + Afrikanska unionen

ICERD Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
ICRMW Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia koskeva yleissopimus FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families
ICJ Kansainvälinen tuomioistuin Internationella domstolen International Court of Justice
KP-sopimus Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansain­välinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

TSS-sopimus / TSS-avtal

TSS-sopimus Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
ICC kansainvälinen rikostuomioistuin Internationella brottsmålsdomstolen International Criminal Court
ICTR Ruandan kansainvälinen sotarikostuomioistuin Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i Rwanda International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY Entisen Jugoslavian kansainvälinen sotarikostuomioistuin Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i f.d. Jugoslavien International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
IDA kansainvälinen kehitysjärjestö Internationella utvecklingsfonden International Development Association
IDS Kansainvälinen kehitysstrategia FN:s internationella utvecklingsstrategi International Development Strategy
IETA Kansainvälinen päästökauppayhdistys Internationella organisationen för utsläppshandel International Emissions Trading Associtation
IFRC Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
IFC kansainvälinen rahoitusyhtiö Internationella finansieringsbolaget International Finance Corporation
IFI Kansainvälinen Rahoituslaitos Internationella finansieringsinstitution International Financial Institution
IFAD Maatalouden kansainvälinen kehittämisrahasto Internationella jordbruksutvecklingsfonden International Fund for Agricultural Development
IHR Kansainväinen terveyssäännöstö Det internationella hälsoreglementet International Health Regulations
ILO Kansainvälinen työjärjestö Internationella arbetsorganisationen International Labour Organisation
IMO Kansainvälinen merenkulkujärjestö Internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organisation
IMAS miinatoiminnan kansainväliset normit internationell standard för minröjningsarbete International Mine Action Standards
IMF Kansainvälinen valuuttarahasto Internationella valutafonden International Monetary Fund
IOM kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö internationella migrationsorganisationen International Organisation for Migration
IRO Kansainvälinen pakolaisjärjestö Internationella flyktingorganisationen International Refugee Organisation
INSTRAW kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman parantamiseksi FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling International Research and Training Institute for the Advancement of Women

Sivut