YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele nousevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNAIDS YK:n AIDS-ohjelma FN:s aids-program Joint UN Programme on HIV/AIDS
UN-SPIDER YK:n katastrofinhallinnan ja hätäavun avaruuspohjaisen tiedotuksen toimintaohjelma FN-plattform för rymdbaserad information för katastrofhantering och nödhjälp United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response
UN-OHRLLS vähiten kehittyneisiin maihin sekä sisämaassa tai saarilla sijaitseviin kehitys­maihin keskittyvän korkean edustajan toimisto den höga representantens kansli för de minst utvecklade länderna, landbundna utvecklingsländer och små önationer med u-landsstatus Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States
UN-Habitat YK:n asuinyhdyskuntaohjelma FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor UN Human Settlements Programme
UN Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations
UKTJ uusi kansainvälinen talousjärjestys ny internationell ekonomisk ordning New International Economic Order (NEO)
TSS-sopimus Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
TPRM Kauppapoliittinen tarkastelumekanismi Avtalet om handelspolitisk granskning Trade Policy Review Mechanism
TICAD Afrikan kehityksen kansainvälinen konferenssi Tokiossa internationella konferensen i Tokyo för afrikansk utveckling Tokyo International Conference on African Development
TDB kauppa- ja kehitysneuvosto UNCTAD:s styrelse Trade and Development Board
TCPR arvio YK:n kehitysjärjestelmän tuen tehokkuudesta treårsöversynen av FN:s insatsverksamhet Triennial Comprehensive Policy Review
START I strategisten aseiden määrää rajoittava sopimus fördrag om minskning av strategiska vapen Strategic Arms Reduction Treaty
SSC Etelän yhteistyö / Etelä-Etelä-yhteistyö syd-syd-samarbete South-South Cooperation
SMEs pienet ja keskisuuret yritykset små- och medelstora företag Small- and Medium-scale Enterprises
SIDS pienet saarivaltiot små ö-utvecklingsländer Small Island Developing States
SHD kestävä ihmiskehitys Hållbar mänsklig utveckling Sustainable Human Development
SG pääsihteeri generalsekreterare Secretary-General
SDG Kestävän kehityksen tavoitteet Hållbarhetsmålen Sustainable Development Goals
SC turvallisuusneuvosto säkerhetsrådet Security Council
SALW pienaseet små och lätta vapen Small Arms and Light Weapons
RDF nopean toiminnan joukot snabb spridningsstyrka Rapid Deployment Force
R2P suojeluvastuu skyldigheten att skydda Responsibility to Protect
PRSP kansallinen köyhyydenvähentämisstrategia strategiskt dokument för fattigdomsbekämpning poverty reduction strategy paper
PRS köyhyydenvähentämisohjelma fattigdomsstrategi Poverty Reduction Strategy
PKO rauhanturvaoperaatio fredsbevarandeoperation Peacekeeping operation
PK rauhanturvaaminen fredsbevarande Peace-keeping
PICJ pysyvä kansainvälinen tuomioistuin Permanenta internationella domstolen Permanent International Court of Justice
PERM REP pysyvä edustaja permanent representant Permanent Representative
PCPB konfliktin jälkeinen rauhanrakentaminen Fredsuppbyggande efter en konflikt Post-conflict peacebuilding

päättyi 2003 / avslutad 2003

PBSO rauhanrakentamisen tukitoimisto stödkontoret för fredsbyggande Peacebuilding Support Office

Sivut