YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele laskevasti Jäsenmaat Muuta
ISACS pienaseiden sääntelyn kansainväliset standardit FN:s internationella standarder för kontroll av handeldvapen International Small Arms Control Standards
ISDR kansainvälinen katastrofiriskin vähentämisen strategia FN:s internationella strategi för minskning av katastrofrisker International Strategy for Disaster Reduction
ITU Kansainvälinen televiestintäliitto Internationella teleunionen International Telecommunications Union
ITC kansainvälisen kaupan keskus UNCTAD/WTO:s internationella handelscentrum International Trade Centre
IADG Kansainvälisesti sovitut kehitystavoitteet Internationellt överenskomna utvecklingsmål Internationally Agreed Development Goals
JPoA Johannesburgin toimintaohjelma handlingsplanen för Johannesburg Johannesburg Plan of Action
JIU yhteinen tarkastusyksikkö FN:s inspektionsenhet Joint Inspections Unit
UNAIDS YK:n AIDS-ohjelma FN:s aids-program Joint UN Programme on HIV/AIDS
JPO apulaisasiantuntijaohjelma Juniorrådgivare Junior Professional Officer Programme
LLDC kehittyvät sisämaavaltiot landbundna utvecklingsländer Landlocked Developing Countries
LDC vähiten kehittyneet maat Minst utvecklade länder (MUL) Least Developed Countries
MSU Sovittelun tukiyksikkö Mediation Support Unit
MDG vuosituhattavoite millenniemålen Millennium Development Goal
DOMREP YK:n pääsihteerin edustajan operaatio Dominikaanisessa Tasavallassa FN:s generalsekreterares särskilda representants uppdrag i Dominikanska Republiken Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic Dominikaaninen tasavalta / Dominikanska Republiken

päättynyt 1966 / avslutad 1966

 

MC Monterreyn konsensus monterreyöverenskommelsen Monterrey Consensus
MIGA monenkeskinen investointitakuulaitos Organisationen för multilaterala investeringsgarantier Multilateral Investment Guarantee Agency
NHRI kansallinen ihmisoikeusinstituutio nationella människorättsinstitutionen National Human Rights Institution
UKTJ uusi kansainvälinen talousjärjestys ny internationell ekonomisk ordning New International Economic Order (NEO)
NIC vastateollistuneet maat nyligen industrialiserade länder Newly Industrialized Countires
NFZ lentokieltoalue flygförbudszon No-fly Zone
NGO Kansalisjärjestö Medborgarorganisation Non Governmental Organization
NAM sitoutumattomien maiden liike Alliansfria rörelsen Non-Aligned Movement
NLBI ei-sitova sopimus metsien kestävästä käytöstä icke rättsligt bindande instrument om skogar Non-Legally Binding Instrument on All Types of Forests
NMSPO pysyvä tarkkailijajäsen (joka ei ole jäsenmaa) permanent observatörstatus (icke medlemsland) Non-Member State Permanent Observer
- (YK:n turvallisuusneuvoston) vaihtuva jäsen(maa) Icke-ständig medlem (i FN:s säkerhetsråd) Non-Permanent Member (of the Security Council)
NATO Pohjois-Atlantin liitto Nordatlantiska fördragsorganisationen North Atlantic Treaty Organisation
ODA aseidenriisuntatoimisto FN:s avdelning för nedrustningsfrågor Office for Disarmament Affairs
OLA oikeudellisten asiain toimisto FN:s avdelning för juridiska ärenden Office for Legal Affairs
OCHA humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OICT tieto- ja viestintäteknologian toimisto FN:s kontor för informations- och kommunikationsteknologi Office of Information and Communication Technology

Sivut