YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne SuomeksiLajittele laskevasti Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
ECLAC Latinalaisen Amerikan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien Economic Commission for Latin America and the Caribbean
NFZ lentokieltoalue flygförbudszon No-fly Zone
- Luonnonkatastrofien vähentämistä käsittelevä maailmankonferenssi Världskonferens om reducering av naturkatastrofrisker World Conference on Natural Disaster Reduction
WIPO Maailman henkisen omaisuuden suojelujärjestö Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten World Intellectual Propery Organisation
WMO Maailman ilmatieteen järjestö Meteorologiska världsorganisationen World Meteorological Organisation
WTO Maailman kauppajärjestö Världshandelsorganisationen World Trade Organisation
WSSD Maailman kestävän kehityksen huippukokous Världstoppmötet om hållbar utveckling World Summit on Sustainable Development
UNWTO Maailman matkailujärjestö Världsturismorganisationen World Tourism Organisation
UPU Maailman postiliitto Världspostunionen Universal Postal Union
- Maailman ruokahuippukokous Världstoppsmötet om mat World Food Summit
WFP Maailman ruokaohjelma (ent. Maailman elintarvikeohjelma) Världslivsmedelsprogrammet World Food Programme
WHO Maailman terveysjärjestö Världshälsoorganisationen World Health Organisation
WHA Maailman terveyskokous Världshälsoförsamlingen World Health Assembly

WHA- Maailman terveyskokous – Världshälsoförsamlingen - World Health Assembly

WSIS Maailman tietoyhteiskuntahuippukokous Världstoppmötet om informationssamhället World Summit on the Information Society
IDP maan sisäinen pakolainen/sisäiset pakolaiset inrikes tvångsförflyttade personer/internflyktingar Internally Displaced Person/People
UNGEGN maantieteellistä nimistöä standardoiva asiantuntijaryhmä FN:s expertgrupp beträffande geografiska namn UN Group of Experts on Geographical Names
IFAD Maatalouden kansainvälinen kehittämisrahasto Internationella jordbruksutvecklingsfonden International Fund for Agricultural Development
UNCT maatiimi FN:s fältarbetare UN Country Team
IMAS miinatoiminnan kansainväliset normit internationell standard för minröjningsarbete International Mine Action Standards
MIGA monenkeskinen investointitakuulaitos Organisationen för multilaterala investeringsgarantier Multilateral Investment Guarantee Agency
MC Monterreyn konsensus monterreyöverenskommelsen Monterrey Consensus
CSW naisten asemaa käsittelevä toimikunta FN:s kvinnokommission Commission on the Status of Women
FWCW Naisten maailmankonferenssi FN:s fjärde världskonferens om kvinnor Fourth World Conference on Women
FGM / FGC naisten sukuelinten silpominen kvinnlig könsstympning Female genital mutilation / Female genital cutting

Suomessa puhutaan yleensä neutraalimmin naisten ympärileikkauksesta / I Finland används ofta en mer neutral benämning: kvinnors omskärelse

RDF nopean toiminnan joukot snabb spridningsstyrka Rapid Deployment Force
- Nuorisoasioista vastaava erityisneuvonantaja FN:s särskilda rådgivare för unga Special Adviser on Youth
- Nuorisoasioista vastaavien ministerien maailmankonferenssi Världskonferensen med ministrar ansvariga för ungdomsfrågor World Conference of Ministers Responsible for Youth
DAC OECD:n kehitysapukomitea OECD:s utvecklingskommitté Development Assistance Committee
CPC ohjelma- ja koordinaatiokomitea FN:s program- och samordningskommitté Committee for Programme and Coordination
ABM Ohjustorjuntajärjestelmiä rajoittava ABM -sopimus ABM-avtalet om begränsning av missilsystem Anti-Ballistic Missile Treaty Yhdysvallat, Neuvostoliitto / Förenta staterna, Sovjetunionen

Sivut