YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
CBU rypälepommi klusterbomb cluster bomb (unit)
DMZ (DZ) demilitarisoitu alue demilitariserad zon Demilitarized zone
NFZ lentokieltoalue flygförbudszon No-fly Zone
RDF nopean toiminnan joukot snabb spridningsstyrka Rapid Deployment Force
SALW pienaseet små och lätta vapen Small Arms and Light Weapons
WMD joukkotuhoaseet massförstörelsevapen Weapons of Mass Destruction
ABM ballististen ohjusten torjuntaohjus antiballistisk missil Anti-Ballistic Missile
ISACS pienaseiden sääntelyn kansainväliset standardit FN:s internationella standarder för kontroll av handeldvapen International Small Arms Control Standards
IMAS miinatoiminnan kansainväliset normit internationell standard för minröjningsarbete International Mine Action Standards
MDG vuosituhattavoite millenniemålen Millennium Development Goal
FS ruokaturva matsäkerhet Food security
OFFP Ruokaa öljystä -ohjelma Olja mot mat-program Oil-for-Food Programme
DC kehittyneet maat / teollisuusmaat (tai kehitysmaat) industrialiserade länder Developed countries / Developing countries
ESD kestävää kehitystä edistävä kasvatus utbildning för hållbar utveckling Education for Sustainable Development
FDI suorat ulkomaiset investoinnit utländska direktinvesteringar Foreign direct investment
FfD kehitysrahoitus finansiering för utveckling Financing for Development
HIPC vaikeasti velkantuneet köyhät maat särskilt skuldtyngda länder Heavily Indebted Poor Countries
HPI Inhimillisen köyhyyden indeksi UNDP:s index för mänsklig fattigdom Human Poverty Index
IADG Kansainvälisesti sovitut kehitystavoitteet Internationellt överenskomna utvecklingsmål Internationally Agreed Development Goals
IDS Kansainvälinen kehitysstrategia FN:s internationella utvecklingsstrategi International Development Strategy
IFI Kansainvälinen Rahoituslaitos Internationella finansieringsinstitution International Financial Institution
LDC vähiten kehittyneet maat Minst utvecklade länder (MUL) Least Developed Countries
LLDC kehittyvät sisämaavaltiot landbundna utvecklingsländer Landlocked Developing Countries
NIC vastateollistuneet maat nyligen industrialiserade länder Newly Industrialized Countires
PRS köyhyydenvähentämisohjelma fattigdomsstrategi Poverty Reduction Strategy
SHD kestävä ihmiskehitys Hållbar mänsklig utveckling Sustainable Human Development
SIDS pienet saarivaltiot små ö-utvecklingsländer Small Island Developing States
SMEs pienet ja keskisuuret yritykset små- och medelstora företag Small- and Medium-scale Enterprises
SSC Etelän yhteistyö / Etelä-Etelä-yhteistyö syd-syd-samarbete South-South Cooperation
IHR Kansainväinen terveyssäännöstö Det internationella hälsoreglementet International Health Regulations

Sivut