YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne SuomeksiLajittele laskevasti Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
ICRMW Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia koskeva yleissopimus FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families
ICSID sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainvälinen ratkaisukeskus medling i investeringstvister mellan utländska investerare och värdlandet International Centre for Settlement of Investment Disputes
OIOS sisäinen tarkastusyksikkö FN:s kontor för intern översyn Office of Internal Oversight Services
NAM sitoutumattomien maiden liike Alliansfria rörelsen Non-Aligned Movement
APLC / MBT Sopimus henkilömiinojen täyskiellosta ja niiden tuhoamisesta Konvention om förhindrande av användning, lagring, produktion och omplacering av truppminor och om deras förstörelse Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction / Anti-Personnel Landmines Convention / Mine Ban Treaty / (Ottawa Convention)
CSocD sosiaalisen kehityksen toimikunta FN:s kommission för social utveckling Commission on Social Development
ERW sotien räjähtävät jäänteet explosiva lämningar efter krig explosive remnants of war
UNDOF Sotilaiden vetäytymistä tarkkailevat YK-joukot FN:s övervakningsstyrka för truppåtskillnad (Israel – Syrien) United Nations Disengagement Observer Force Syyria / Syrien
MSU Sovittelun tukiyksikkö Mediation Support Unit
START I strategisten aseiden määrää rajoittava sopimus fördrag om minskning av strategiska vapen Strategic Arms Reduction Treaty
R2P suojeluvastuu skyldigheten att skydda Responsibility to Protect
FDI suorat ulkomaiset investoinnit utländska direktinvesteringar Foreign direct investment
OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Organisation for Economic Cooperation and Development
TSS-sopimus Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
ICESCR Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

TSS-sopimus / TSS-avtal

OSAGI tasa-arvokysymysten ja naisten aseman erityisneuvonantajien toimisto avdelning som inrymmer speciella rådgivare i genusfrågor internt i FN Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women
CFE Tavanomaiset aseet Euroopassa (TAE) -sopimus Avtalet om konventionella styrkor i Europa Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
UNROCA tavanomaisten aseiden rekisteri FN:s register över konventionella vapen UN Register of Conventional Arms
CTBT täydellinen ydinkoekieltosopimus Fullständigt provstoppsavtal Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
CTBTO täydellistä ydinkoekieltosopimusta valvova järjestö organisation som övervakar efterlevnaden av det fullständiga provstoppsavtalet Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation
CTC terrorismin vastainen komitea FN:s kommitté mot terrorism Counter-Terrorism Committee
CSTD tieteen ja teknologian kehitykselle tuomia hyötyjä käsittelevä toimikunta FN:s kommission för utveckling inom vetenskap och teknologi Commission on Science and Technology for Development
OICT tieto- ja viestintäteknologian toimisto FN:s kontor för informations- och kommunikationsteknologi Office of Information and Communication Technology
GATT Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus Allmänna tull- och handelsavtalet General Agreement on Tariffs and Trade
FCTC Tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimus FN:s konvention om tobakskontroll Framework Convention on Tobacco Control
SC turvallisuusneuvosto säkerhetsrådet Security Council
P5 Turvallisuusneuvoston pysyvät (viisi) jäsenmaata De fem permanenta länderna i FN:s säkerhetsråd Permanent Members of the Security Council Yhdysvallat, Kiina, Ranska, Iso-Britannia, Venäjä / Förenta staterna, Kina, Frankrike, Storbritannien, Ryssland
CoI tutkimuskomissio undersökningskommission Commission of Inquiry
CITES Uhanalaisilla lajeilla käytävää kauppaa valvova sopimus Konvention om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
COPUOS ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä valvova komitea FN:s rymdkommitté Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

Sivut