YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi RuotsiksiLajittele laskevasti Englanniksi Jäsenmaat Muuta
START I strategisten aseiden määrää rajoittava sopimus fördrag om minskning av strategiska vapen Strategic Arms Reduction Treaty
UN Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations
YK Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations
UNAMID YK:n ja Afrikan unionin rauhanturvaoperaatio Darfurissa Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur Sudan
CIA Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu Förenta staternas underrättelsetjänst Central Intelligence Agency
PK rauhanturvaaminen fredsbevarande Peace-keeping
MINUSTAH YK:n vakauttamisoperaatio Haitissa Fredsbevarande FN-mission i Haiti United Nations Stabilization Mission in Haiti Haiti
MINUSMA YK:n vakauttamisoperaatio Malissa Fredsbevarande FN-mission i Mali UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali Mali

2013-

PKO rauhanturvaoperaatio fredsbevarandeoperation Peacekeeping operation
PCPB konfliktin jälkeinen rauhanrakentaminen Fredsuppbyggande efter en konflikt Post-conflict peacebuilding

päättyi 2003 / avslutad 2003

- valtakirjakomitea fullmaktskommitté Credentials Committee
CTBT täydellinen ydinkoekieltosopimus Fullständigt provstoppsavtal Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
CHAP Yhteinen Humanitaarinen Toimintasuunnitelma Gemensam humanitär handlingsplan Common Humanitarian Action Plan
DG pääjohtaja generaldirektör Director-General
- Yleiskokouksen yleisistunto generalförsamlingens ordinarie möte General Assembly Plenary Kaikki jäsenmaat / Alla medlemsländer
DSS (YK:n pääsihteeristön) turvallisuusosasto Generalsekretariatets säkerhetsavdelning Department of Safety and Security
SG pääsihteeri generalsekreterare Secretary-General
EOSG YK:n pääsihteerin kanslia Generalsekreterarens kontor Executive Office of the Secretary-General
GEF Maailman ympäristörahasto Globala miljöfonden Global Environment Facility
SHD kestävä ihmiskehitys Hållbar mänsklig utveckling Sustainable Human Development
SDG Kestävän kehityksen tavoitteet Hållbarhetsmålen Sustainable Development Goals
JPoA Johannesburgin toimintaohjelma handlingsplanen för Johannesburg Johannesburg Plan of Action
HLCM (korkean tason) hallintokomitea hög-nivå förvaltningskommitté High-Level Committee on Management
HLCP (Korkean tason) ohjelmakomitea hög-nivå programkommitté High-Level Committee on Programmes
HA humanitaarinen apu humanitärt bistånd Humanitarian assistance
HFA Hyogon toimintakehys Hyogo-handlingsplan Hyogo Framework for Action
NLBI ei-sitova sopimus metsien kestävästä käytöstä icke rättsligt bindande instrument om skogar Non-Legally Binding Instrument on All Types of Forests
- (YK:n turvallisuusneuvoston) vaihtuva jäsen(maa) Icke-ständig medlem (i FN:s säkerhetsråd) Non-Permanent Member (of the Security Council)
DC kehittyneet maat / teollisuusmaat (tai kehitysmaat) industrialiserade länder Developed countries / Developing countries
IDP maan sisäinen pakolainen/sisäiset pakolaiset inrikes tvångsförflyttade personer/internflyktingar Internally Displaced Person/People

Sivut