YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
IPCC hallitustenvälinen ilmastopaneeli FN:s mellanstatliga panel för klimatförändring Intergovernmental Panel on Climate Change
IRO Kansainvälinen pakolaisjärjestö Internationella flyktingorganisationen International Refugee Organisation
ISDR kansainvälinen katastrofiriskin vähentämisen strategia FN:s internationella strategi för minskning av katastrofrisker International Strategy for Disaster Reduction
ITC kansainvälisen kaupan keskus UNCTAD/WTO:s internationella handelscentrum International Trade Centre
ITU Kansainvälinen televiestintäliitto Internationella teleunionen International Telecommunications Union
JIU yhteinen tarkastusyksikkö FN:s inspektionsenhet Joint Inspections Unit
JPO apulaisasiantuntijaohjelma Juniorrådgivare Junior Professional Officer Programme
KP-sopimus Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansain­välinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
MIGA monenkeskinen investointitakuulaitos Organisationen för multilaterala investeringsgarantier Multilateral Investment Guarantee Agency
NAM sitoutumattomien maiden liike Alliansfria rörelsen Non-Aligned Movement
NATO Pohjois-Atlantin liitto Nordatlantiska fördragsorganisationen North Atlantic Treaty Organisation
NEPAD uusi kumppanuusaloite Afrikan kehitykselle nytt partnerskap för Afrikas utveckling The New Partnership for Africa’s Development
NLBI ei-sitova sopimus metsien kestävästä käytöstä icke rättsligt bindande instrument om skogar Non-Legally Binding Instrument on All Types of Forests
NPT Ydinsulkusopimus fördraget om ickespridning av kärnvapen Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
OAS Amerikan valtioiden järjestö amerikanska samarbetsorganisationen Organisation of American States
OCHA humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OSCE Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organisation for Security and Co-operation in Europe
ODA aseidenriisuntatoimisto FN:s avdelning för nedrustningsfrågor Office for Disarmament Affairs
ODA virallinen kehitysapu Officiellt statligt utvecklingsbistånd Official Development Aid
OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Organisation for Economic Cooperation and Development
OHCHR (YK:n) ihmisoikeusvaltuutetun toimisto Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Office of the High Commissioner for Human Rights
OICT tieto- ja viestintäteknologian toimisto FN:s kontor för informations- och kommunikationsteknologi Office of Information and Communication Technology
OIOS sisäinen tarkastusyksikkö FN:s kontor för intern översyn Office of Internal Oversight Services
OLA oikeudellisten asiain toimisto FN:s avdelning för juridiska ärenden Office for Legal Affairs
OPCW kemiallisten aseiden kieltojärjestö Organisationen för förbud mot kemiska vapen Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
OSAA Afrikan alueen erityisneuvonantajan toimisto FN:s kontor för särskild rådgivare i Afrika Office of the Special Adviser on Africa
OSAGI tasa-arvokysymysten ja naisten aseman erityisneuvonantajien toimisto avdelning som inrymmer speciella rådgivare i genusfrågor internt i FN Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women
OSOCC operaatioiden koordinaatiokeskus FN:s koordinering av insatser On-Site Operations Coordination Centre
OSRSG-CAC pääsihteerin erityisedustaja lapsiin ja aseellisiin konflikteihin liittyen FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn och väpnad konflikt Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict
PBC rauhanrakennuskomissio FN:s fredsbyggande kommission Peacebuilding Commission

Sivut