YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
HR ihmisoikeudet mänskliga rättigheter Human rights
HRI ihmisoikeusvälineet benämning för konventioner och förklaringar inom mänskliga rättigheter Human rights instruments
NHRI kansallinen ihmisoikeusinstituutio nationella människorättsinstitutionen National Human Rights Institution
R2P suojeluvastuu skyldigheten att skydda Responsibility to Protect
CHAP Yhteinen Humanitaarinen Toimintasuunnitelma Gemensam humanitär handlingsplan Common Humanitarian Action Plan
HA humanitaarinen apu humanitärt bistånd Humanitarian assistance
HDR Humanitaarisen avun päiväannos WFP:s rekommenderade dagliga näringsintag Humanitarian Daily Ration
- Lapsia koskeva huippukokous Världstoppsmötet för barn World Summit for Children
FWCW Naisten maailmankonferenssi FN:s fjärde världskonferens om kvinnor Fourth World Conference on Women
BDPA Pekingin julistus- ja toimintaohjelma Pekingdeklarationen och handlingsplanen Bejing Declaration and Platform for Action
EFA (Education for All) Koulutus kaikille -maailmankonferenssi Utbildning för alla -världskonferens World Conference on Education for All
ICN Kansainvälinen ravitsemuskonferenssi Internationell näringskonferens International Conference on Nutrition
- Maailman ruokahuippukokous Världstoppsmötet om mat World Food Summit
UNCED YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om miljö och utveckling (Rio-konferensen) United Nations Conference on Environment and Development
ICPD Kansainvälinen väestö- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om befolkning och utveckling International Conference on Population and Development
WSSD Maailman kestävän kehityksen huippukokous Världstoppmötet om hållbar utveckling World Summit on Sustainable Development
JPoA Johannesburgin toimintaohjelma handlingsplanen för Johannesburg Johannesburg Plan of Action
- Luonnonkatastrofien vähentämistä käsittelevä maailmankonferenssi Världskonferens om reducering av naturkatastrofrisker World Conference on Natural Disaster Reduction
WCDR Katastrofien vähentämisen maailmankonferenssi Världskonferens om reducering av naturkatastrofrisker World Conference on Disaster Reduction
HFA Hyogon toimintakehys Hyogo-handlingsplan Hyogo Framework for Action
- Nuorisoasioista vastaavien ministerien maailmankonferenssi Världskonferensen med ministrar ansvariga för ungdomsfrågor World Conference of Ministers Responsible for Youth
ICFfD / ICFFD Kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi FN:s internationella konferens om finansiering för utveckling International Conference on Financing for Development
MC Monterreyn konsensus monterreyöverenskommelsen Monterrey Consensus
WSIS Maailman tietoyhteiskuntahuippukokous Världstoppmötet om informationssamhället World Summit on the Information Society
TICAD Afrikan kehityksen kansainvälinen konferenssi Tokiossa internationella konferensen i Tokyo för afrikansk utveckling Tokyo International Conference on African Development
WCHR Ihmisoikeuksien maailmankonferenssi Världskonferensen om de mänskliga rättigheterna World Conference on Human Rights
VDPA Wienin julistus ja toimintaohjelma Wiendeklarationen och handlingsplanen Vienna Declaration and Programme of Action
WCAR Rasismin vastainen maailmankonferenssi FN:s världskonferens mot rasism World Conference on Racism (World Conference on Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance)
BWC Yleissopimus bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi / Biologisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot utvecklingen, produktionen, lagringen samt förstörandet av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen / Konventionen om förbud mot biologiska vapen Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
ENMOD Yleissopimus ympäristön muuttamismenetelmien sotilaallisen tai muun vihamielisen käytön kieltämisestä / (Ympäristösodankäyntisopimus) FN-konventionen om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik (Miljökrigskonventionen) Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques

Sivut