YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne SuomeksiLajittele laskevasti Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
G-77 G-77 -maaryhmä lös koalition bestående av utvecklingsländer
MINUGUA Guatemalan rauhansopimuksen toimeenpanoa valvova YK:n tarkkailijaryhmä FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala Guatemala

päättynyt 1997 / avslutad 1997

ACC hallinnollinen koordinaatiokomitea FN:s administrativa samordningskommitté Administrative Committee on Coordination
ACABQ Hallinto- ja budjettiasioiden neuvoa-antava komitea FN:s rådgivande kommitté för administrativa och budgetära frågor Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
IPCC hallitustenvälinen ilmastopaneeli FN:s mellanstatliga panel för klimatförändring Intergovernmental Panel on Climate Change
ECU Hätäkoordinaatioyksikkö FAO:s enhet för kriskoordinering i Pristina Emergency Coordination Unit

ainakin FAO + UNDP / åtminstone FAO + UNDP

APL/APM henkilömiina truppmina Anti-Personnel Landmine / Anti-Personnel Mine
HA humanitaarinen apu humanitärt bistånd Humanitarian assistance
HDR Humanitaarisen avun päiväannos WFP:s rekommenderade dagliga näringsintag Humanitarian Daily Ration
OCHA humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
CND huumeidenvastainen toimikunta FN:s narkotikakommission Commission on Narcotic Drugs
HFA Hyogon toimintakehys Hyogo-handlingsplan Hyogo Framework for Action
GHD-periaatteet hyvän humanitaarisen avunannon periaatteet principerna för gott humanitärt givarskap Good Humanitarian Donorship
HR ihmisoikeudet mänskliga rättigheter Human rights
WCHR Ihmisoikeuksien maailmankonferenssi Världskonferensen om de mänskliga rättigheterna World Conference on Human Rights
HRC ihmisoikeusneuvosto FN:s råd för mänskliga rättigheter Human Rights Council
HRI ihmisoikeusvälineet benämning för konventioner och förklaringar inom mänskliga rättigheter Human rights instruments
HDI inhimillisen kehityksen indeksi UNDP:s index för mänsklig utveckling Human Development Index
HPI Inhimillisen köyhyyden indeksi UNDP:s index för mänsklig fattigdom Human Poverty Index
UNMISET Itä-Timorin hallintoa tukeva YK:n operaatio FN:s stödoperation i Östtimor United Nations Mission of Support in East Timor Itä-Timor / Östtimor

päättynyt 2005 / avslutad 2005

IAAC itsenäinen neuvoa-antava tilintarkastuskomitea FN:s rådgivande revisionskommitté Independent Audit Advisory Committee
JPoA Johannesburgin toimintaohjelma handlingsplanen för Johannesburg Johannesburg Plan of Action
CEB johtokunta FN:s huvudstyrelse Chief Executives’ Board
WMD joukkotuhoaseet massförstörelsevapen Weapons of Mass Destruction
CEPA julkishallintoa käsittelevä asiantuntijakomitea FN: s expertkommitté för offentlig förvaltning Committee of Experts on Public Administration
CEDAW kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
ICERD Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
IHR Kansainväinen terveyssäännöstö Det internationella hälsoreglementet International Health Regulations
ATT Kansainvälinen asekauppasopimus Vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty
IAEA kansainvälinen atomienergiajärjestö, käytetään myös nimeä kansainvälinen ydinenergiajärjestö Internationella atomenergiorganet International Atomic Energy Agency

Sivut