YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne SuomeksiLajittele laskevasti Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
UKTJ uusi kansainvälinen talousjärjestys ny internationell ekonomisk ordning New International Economic Order (NEO)
NEPAD uusi kumppanuusaloite Afrikan kehitykselle nytt partnerskap för Afrikas utveckling The New Partnership for Africa’s Development
CPD väestö- ja kehityskysymysten toimikunta kommission för befolkning och utveckling Commission on Population and Development
LDC vähiten kehittyneet maat Minst utvecklade länder (MUL) Least Developed Countries
UN-OHRLLS vähiten kehittyneisiin maihin sekä sisämaassa tai saarilla sijaitseviin kehitys­maihin keskittyvän korkean edustajan toimisto den höga representantens kansli för de minst utvecklade länderna, landbundna utvecklingsländer och små önationer med u-landsstatus Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States
HIPC vaikeasti velkantuneet köyhät maat särskilt skuldtyngda länder Heavily Indebted Poor Countries
- valtakirjakomitea fullmaktskommitté Credentials Committee
CRPD Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Convention on the Rights of Persons with Disabilities
NIC vastateollistuneet maat nyligen industrialiserade länder Newly Industrialized Countires
ODA virallinen kehitysapu Officiellt statligt utvecklingsbistånd Official Development Aid / Assistance
ODA virallinen kehitysapu Officiellt statligt utvecklingsbistånd Official Development Aid
MDG vuosituhattavoite millenniemålen Millennium Development Goal
AMR Vuotuinen ministeritason arviointi Annual Ministerial Review
VDPA Wienin julistus ja toimintaohjelma Wiendeklarationen och handlingsplanen Vienna Declaration and Programme of Action
UNSCEAR ydinsäteilyn vaikutuksia tutkiva asiantuntijakomitea FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
NPT Ydinsulkusopimus fördraget om ickespridning av kärnvapen Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
UN Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations
YK Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations
UNFCCC COP Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen osapuolikonferenssi partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties
UNCCD Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa
CIA Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu Förenta staternas underrättelsetjänst Central Intelligence Agency
CHAP Yhteinen Humanitaarinen Toimintasuunnitelma Gemensam humanitär handlingsplan Common Humanitarian Action Plan
CCA Yhteinen maa-arviointi Den gemensamma landbedömningen Common Country Assessment
JIU yhteinen tarkastusyksikkö FN:s inspektionsenhet Joint Inspections Unit
CAP Yhteisvetoomus FN:s konsoliderade appell Consolidated Appeals Process
WFUNA YK-liittojen maailmanjärjestö FN-förbundens världsfederation World Federation of United Nations Associations
UNU YK-yliopisto FN-universitetet UN University
UNAIDS YK:n AIDS-ohjelma FN:s aids-program Joint UN Programme on HIV/AIDS
UNOCA YK:n alueellinen toimisto Keski-Afrikassa FN:s kontor för Centralafrika The United Nations Regional Office for Central Africa Gabon
UNICRI YK:n alueidenvälinen rikollisuuden ja oikeuden tutkimuslaitos FN:s institut för interregional juridisk forskning United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Sivut