Kestävän kehityksen uutiset

17 Tavoitetta
SDGt

Syyskuussa 2015 maailman johtajat kerääntyivät YK:n kestävän kehityksen huippukokoukseen, jossa jäsenmaat allekirjoittivat universaalit 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja ne tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti. Kestävän kehityksen tavoitteet sitovat niin köyhiä kuin rikkaitakin maita ja ne astuivat voimaan vuoden 2016 alussa.

Olemme lajitelleet myös yleisön kirjoittamat maailman parhaat tulevaisuuden uutiset uusien tavoitteiden mukaan. Alla on lueteltuna 17 tavoitetta sekä avattu niiden merkitystä. Klikkaamalla kutakin tavoitetta, pääset lukemaan yleisön aiheesta kirjoittamia tulevaisuuden uutisia.

1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa. Köyhyys ilmenee monin eri tavoin, kuten taloudellisena ja sosiaalisena eriarvoisuutena, nälkänä ja aliravitsemuksena sekä koulutus- tai vaikutusmahdollisuuksien puutteena.

2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
Nyt on aika miettiä, kuinka kasvatamme, jaamme ja kulutamme ruokaa ympäristöä rasittamatta ja oikeudenmukaisesti.

3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
Vaikka elinajanodote on monin paikoin noussut, lapsi- ja äitiyskuolleisuus laskenut ja rokotukset tehonneet, taistelu tappavien tautien hävittämiseksi jatkuu. Terveet ihmiset jaksavat paremmin opiskella, huolehtia perheestään ja tehdä työtä.

4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
Laadukas perus- ja ammatillinen koulutus kuuluu sekä tytöille, pojille että heikoimmassa asemassa oleville. Laadukas koulutus takaa paremman elämän myös tuleville sukupolville ja on yksi kestävän kehityksen edellytyksistä.

5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
Tyttöjen ja naisten kouluttaminen, heihin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän lopettaminen sekä heidän mukaanottaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa.

6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
Puhdas vesi on elämän elinehto. Sen saanti vaikuttaa kuolleisuuteen, ruokaturvaan sekä toimeentulon ja koulutuksen mahdollistumiseen.

7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Tarvitaan tehokkaita, uusia ja uusiutuvia energialähteitä, jotta voidaan rakentaa kestävää taloutta, työpaikkoja ja ruoantuotantoa.

8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Työstä saatavalla palkalla tulee pystyä elämään. Työolosuhteiden ja talouskasvun tulee olla, sekä ihmisten että ympäristön kannalta, kestävällä pohjalla.

9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
Tulee kehittää uusia ja kaikkien saatavilla olevia keksintöjä ja investointeja liikenteeseen, kastelumenetelmiin, energiantuotantoon ja kommunikointiin. Tämä tukee kaikkien yhteiskuntien kestävää kehitystä ja elintasoa.

10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
Eriarvoistuminen näkyy muuan muassa tuloeroissa ja mahdollisuuksissa palveluihin, kuten koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Eriarvoistumisessa tulee ottaa huomioon myös heikoimmassa asemassa olevat ja syrjäytyneet.

11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
Kaupunkiympäristön tulee luoda mahdollisuuksia kaikille, mutta samalla taata myös peruspalvelut, energiansaanti, hyvät asumisolosuhteet ja kulkumahdollisuudet ilman, että se rasittaa tai saastuttaa ympäristöä.

12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
Tarvitaan systemaattista yhteistyötä ja informaation jakamista kuluttajien, valmistajien, tutkijoiden, päättäjien, median, järjestöjen ja yritysten välille.

13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
Ilmastonmuutos ja kasvihuonepäästöt koskettavat meitä kaikkia, eivätkä ne tunne valtioiden rajoja. Ilman pikaisia toimia ilmasto lämpenee aiheuttaen lisää tulvia, eroosiota, merenpinnan nousua ja arvaamattomia sääilmiöitä. Tästä seurauksena elinolot vaikeutuvat köyhimmillä alueilla ja syntyy muun muassa ilmastopakolaisuutta.

14. Suojella meriä ja merten tarjoamia luonnonvaroja sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
Merien hyödyntäminen on keskeinen osa ihmisten elämää. Meri säätelee maapallomme säätiloja, juomaveden saantia, rannikkoja, ruoan saantia sekä hengittämäämme happea. Ne toimivat myös kaupan ja kuljetuksen väylinä.

15. Suojella ja palauttaa ennalleen maaekosysteemejä, edistää niiden kestävää käyttöä sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
Maaekosysteemien hävittäminen tai suojeleminen vaikuttaa suoraan ympäristöön ja sitä kautta ihmisten köyhyyteen.

16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia, taata kaikille oikeuspalvelut, rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla
.
Väkivallattomuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, läpinäkyvyys ja vastuunkanto ovat rauhanomaisten yhteiskuntien ja siten kestävän tulevaisuuden peruspilareita.

17. Vahvistaa kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.
Valtioiden, yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyö ja yhteiset päämäärät ja arvot, sekä investointien pitkäjänteisyys ja tulosten mittaaminen, ovat edellytyksiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uudet tavoitteet voidaan ryhmitellä viiteen laajempaan kokonaisuuteen:
Rauha
Yhteistyö

Ihmiset
Planeetta
Hyvinvointi